Nová zelená úsporám - renovace BD Praha

Stručný popis

 

Jde o program na podporu úspor energie v bytových domech na území hl. m. Prahy. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření.

Aktuality

MŽP plánuje mírně upravit podmínky podpory oproti roku 2015 a navýšit podporu tak, aby programy Nová zelená úsporám pro pro renovaci bytových domů v Praze a IROP pro renovaci bytových domů mimo Prahu byly co nejvíce v souladu. Je vyhlášena kontinuální výzva.

 

Celková alokace do roku 2020

Program je financován z výnosů dražeb emisních povolenek a předpokládané příjmy od roku 2015 do roku 2020 se předpokládají na úrovni zhruba 27 miliard Kč.

 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci bytových domů, tedy např.:

Podporovaná opatření

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

Podpora zelených střech a systémů hospodaření s vodou

Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Administrující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: pro rodinné domy celá ČR, pro bytové domy pouze území hl. m. Prahy

Více na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016