Veřejná budova - Renovace mimo Prahu

Plánujete renovaci veřejné budovy mimo Prahu?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Životní prostředí

Program otevřen. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 3. dubna 2017, výjimku tvoří pouze výzvy na protipovodňová opatření, kde příjem žádostí začne 18. dubna. Největší podíl z celkových vymezených prostředků, rovné 3 miliardy korun, půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov. Nově budou podporovány i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak budou mít například i majitelé veřejných budov, kteří už mají vyměněná okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce září 2017.

Novinkou je 62. výzva OPŽP, ve které je také podpora tzv. zelených střech veřejných budov, peníze půjdou úplně nově také na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a počítá se i s podporou odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

Na povodňovou ochranu a hospodaření s vodou je vyčleněno v celém programovém období OPŽP 2014 – 2020 pro obce 5,2 miliardy korun. 

 

 

 

Stručný popis

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %.

Podporované aktivity

Například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, nucené větrání apod.

Celková alokace na programové období

509 mil. euro, zhruba tedy 13,5 miliardy Kč

Zobrazit podrobnosti

Program EFEKT

Příjem žádostí byl ukončen 28.2.2016

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

 

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 80 mil. Kč.

Zobrazit podrobnosti

Národní program Životní prostředí

Zahájení příjmu Žádostí: 14. prosince 2015 Ukončení příjmu Žádostí: 31. prosince 2016 ve 14:00

Stručný popis

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl (dále jen „SC“) 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlášené výzvy v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, SC 5.1, a to:

  • kraje,
  • obce/města
  • dobrovolné svazky obcí, 2/8
  • státní organizace,
  • veřejné výzkumné instituce,
  • městské části hl. města Prahy,
  • příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky (Zákon č. 250/2000 Sb.),
  • vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby1 ,
  • nestátní neziskové organizace2 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
  • církve a náboženské společnosti a jejich svazky

Alokace prostředků pro výzvu

Celkem 500 000 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Mateřská škola 

 Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
Dotační titulOPŽP
Orintační uznatelné náklady 3 740 000 Kč  
Výše dotace (pro období 2014 - 2020) 1 500 000 Kč (40 %)

 

 
 Úspora energie po realizaci 74 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 25  
Dosažená klasifikační třída dle PENB B  
Roční úspora provozních nákladů 184 000 Kč  

Popis opatření
Jedná se o projekt komplexní renovace objektu mateřské školy dle zásad pasivních domů. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny tepelnou izolací z šedého polystyrenu v tl. 240 mm. Proběhla výměna původních oken a dveří za nová plastová s tepelně-izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla Uw = 0,85 W/(m2.K), okna byla vysezena na vnější líc fasády a optimalizována byla jejich otevíratelnost. Stávající skladba ploché střechy byla doplněna o 150 mm tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Instalován byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla s celkovou průměrnou účinností η = 84 %. V poslední fázi realizace byla osazena regulační technika otopné soustavy a soustava byla thermohydraulicky vyvážena. Zdroj: Porsenna

 

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016